Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

president
Beynəlxalq standartlarla işləmək inkişafa, tərəqqiyə yol açır və iqtisadiyyatımızın gücləndirilməsinə xidmət edir

Heydər Əliyev

Keyfiyyət Assosiasiyası İctimai Birliyi 25 noyabr 2007-ci ildə təsis edilmiş və 30 oktyabr 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmiş (QN № 1108-Q23-2591), özünüidarəedən, ictimai-faydalı məqsədlər daşıyan, öz fəaliyyətinin əsas məqsədi kimi gəlir əldə etməyi nəzərdə tutmayan qeyri-kommersiya, qeyri-hökumət təşkilatıdır.

Resurslar

Как сделать потолок из гипсокартона. Как сделать подвесной потолок в доме. Какой потолок лучше сделать. Отделка ванной комнаты. Быстрая отделка ванных комнат панелями. Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями. Кровля крыши профнастилом. Качественные материалы для кровли крыш. Крыша из мягкой кровли. Самоделки для сада. Успешные самоделки для сада своими руками. Самоделки для сада и огорода. Ванная мебель для ванной комнаты. Купить мебель для ванных комнат недорого. Заказ мебели для ванной комнаты. Бизнес малое производство. Самый малый бизнес идеи производство. Новый бизнес производство. Монтаж дверей своими руками. Быстрый монтаж входных дверей. Легкий монтаж пластиковых дверей. С чего начать ремонт квартиры. Быстрый ремонт дома с чего начать. Ремонт своими руками для начинающих.
Məqalələr
ISO 9001:2015 standartının ali təhsil müəssisələrində tətbiqi
Keyfiyyət sahəsində məqsədlər və onların düzgün formalaşdırılması
“Toyota” korporasiyasında TQM modelinin tətbiqi
Balanslaşdırılmış göstəricilər sistemi müəssisəni idarəetmə vasitəsi kimi
Biznes proseslərin yenidən layihələndirilməsi
Məsləhətçi seçmək üzrə tövsiyələr
Keyfiyyətlə bağlı xərclər və onların idarə olunması
Keyfiyyəti idarəetmənin əsas prinsipləri
ISO 9001:2008 standartının tətbiqindən əldə olunan səmərələr
Jurnal
Jurnal № 1
Jurnal № 2
Jurnal № 3
Jurnal № 4
Jurnal № 5
Jurnal № 6
Jurnal № 7
Jurnal № 8
Menecment +
Kitablar
Idarəetmə Sistemlərində Daxili Audit
Kvalimetriya və keyfiyyətin idarə edilməsi
Standartlaşdırmanın əsasları
Sertifikatlaşdırmanın əsasları
Metrologiya
Standartlar, normativ sənədlər və metodikalar
Maraqlı məlumatlar
Keyfiyyet və Menecmentə dair terminlər
ISO-nun tikinti sahəsinə dair standartları
IT üzrə proqram təminatı və sistemlərin layihələndirilməsinə dair beynəlxalq standartlar
ISO-nun 161-və 193 sayılı Texniki Komitələrinin standartları
KİS-ə dair beynəlxalq standartların və normativ sənədlərin siyahısı
ISO-nun 67 saylı TK-nın neft məhsulları və sürtgü materiallarına dair standartları
"Codex Alimentarius" Komissiyasının qida məhsullarının yoxlanılması və analizi metodlarına dair normativ sənədləri və standartları
ISO-nun süd və süd məhsullarına dair standartları
ISO-nun ət və ət məhsullarına dair standartları
CE markalanması üçün nəzərdə tutulan Avropa direktivləri
Keyfiyyət dərnəyi
Qida təhlükəsizliyinin idarə edilməsi üzrə beynəlxalq standartlar
Müəssisədə idarəetmə sistemlərinin yaradılması, tətbiqi və daxili auditlərin keçirilməsi prosesində istifadə edilən beynəlxalq standartların siyahısı
Аvrоpа Birliyində uyğunluğun qiymətləndirilməsi

Keyfiyyət və Menecmentə dair terminlərin qisa izahli lüğəti

İNGİLİS

RUS

AZƏRBAYCAN

Quality

Качество

Keyfiyyət - xas olan xüsusiyyətlərin tələblərə uyğunluq dərəcəsi

Requirements

Требования

Tələb - əvvəlcədən (araşdırma və tədqiqatlar nəticəsində) müəyyən edilmiş tələbat və ya gözlənti

Management

Менеджмент

İdarəetmə (Menecment) - müəssisəyə rəhbərlik etmək üçün əlaqələndirilmiş fəaliyyətlərin məcmusu

System

Система

Sistem - qarşılıqlı əlaqə və qarşılıqlı təsir edən elementlərin məcmusu

Management system

Система менеджмента

İdarəetmə sistemi - siyasətin və hədəflərin müəyyən olunması üçün sistem

Quality management system

Система менеджмента качества

Keyfiyyəti idarəetmə sistemi - müəssisənin keyfiyyətə yönəlik idarə edilməsi üçün nəzərdə tutulan idarəetmə sistemi

Process

Процесс

Proses – Girişləri (xammalı, məmulatı və s.) çıxışlara (nəticəyə - yarımfabrikat və ya hazır məhsula) çevirən qarşılıqlı əlaqəli və qarşılıqlı təsirli fəaliyyətlərin məcmusu

Product

Продукция

Məhsul - Prosesin nəticəsi

Standard

Стандарт

Standart - maraqlı tərəflərin əksəriyyətinin razılığı əsasında hazırlanmış və müvafiq səlahiyyətli təşkilat və ya orqanlar tərəfindən təsdiq edilən kütləvi istifadə üçün nəzərdə tutulmiş məhsulların (işlərin, xidmətlərin) keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə dair tələbləri müəyyənləşdirən normativ sənəd

Standardization

Стандартизация

Standartlaшdыrma – məhsullar (işlər, xidmətlər) üçün norma, qayda və xarakteristikaları müəyyənləşdirən fəaliyyət

Customer satisfaction

Удовлетворенность потребителя

Istehlakçı məmnuniyyəti– istehsalçı tərəfindən istehlakçının tələblərinin tam ödənilməsi

Grade

Градация

Dərəcə - eyni funksional təyinatlı məhsulların, proseslərin, sistemlərin keyfiyyətinə dair irəli sürülmüş müxtərlif tələblər səviyyəsini əks etdirən kateqoriya, çeşid, sinif, növ

Capability

Возможности

İmkanlar - təşkilatın, sistemin və ya prosesin cavab verən məhsul istehsal etmək qabiliyyəti

Quality policy

Политика в области качества

Keyfiyyət sahəsində siyasət - təşkilat rəhbərliyi tərəfindən bütün təşkilat üzrə keyfiyyət sahəsində rəsmi qaydada formalaşdırılmış və ya bəyan edilmiş ümumi məramм və fəaliyyət istiqamətləri

Quality objectives

 

Цели в области качества

Keyfiyyət sahəsində məqsədlər - keyfiyyət sahəsində nail olunan və ya buna cəhd edilən məqsədlər

Quality planning

Планирование качества

 

Keyfiyyətin planlaşdırılması - keyfiyyət sahəsində məqsədlərin müəyyən olunması və bu məqsədlərə çatmaq üçün vacib olan məhsulun yaradılması üzrə əməliyyat proseslərini və lazımi resursları müəyyənləşdirən idarəetmə sisteminin bir hissəsi

Quality control

Управление качеством

Keyfiyyətin idarə edilməsi - keyfiyyətə aid tələblərin yerinə yetirilməsinə yönəlik menecment sisteminin bir hissəsi

Quality assurance

Обеспечение качества

Keyfiyyətin təmin edilməsi - keyfiyyətə aid tələblərin yerinə yetirilməsinə əminliyin yaradılmasına yönəlik menecment sisteminin bir hissəsi

Capability

Возможности

Qabiliyyət - təşkilatın, sistemin, prosesin tələbləri ödəyəcək məhsul istehsal etmə bacarığı

Competency

Компетентность

Səriştəlilik - bacarıq və bilikləri nümayiş etdirmə qabiliyyəti

Top management

Высшее руководство

Ali rəhbərlik - təşkilatı istiqamətləndirən və onu idarə edən şəxs və ya şəxslər qrupu

Quality management

Менеджмент качества

Keyfiyyətn idarə edilməsi - müəssisənin keyfiyyətə yönəlik idarə olunması

Quality improvement

Улучшение качества

Keyfiyyətin yaxşılaşdırılması - keyfiyyəti idarəetmə sisteminin bir hissəsi olan və keyfiyyətlə bağlı irəli sürülmüş tələblərin yerinə yetirilmə qabiliyyətinin artırılmasına yönəlik fəaliyyət

Continual improvement

Постоянное улучшение

Daimi yaxşılaşdırma - tələbləri yerinə yetirmə qabiliyyətini artırmaq üçün davamlı olaraq təkrarlanan fəaliyyət

Effectiveness

Результативность

Səmərəlilik - planlaşdırılmış işlərin yerinə yetirilmə və planlaşdırılmış nəticələrə nail olma dərəcəsi

Efficiency

Эффективность

Effektivlik – nail olunmuş nəticə ilə sərf olunan resurslar arasındakı nisbət

Organization

Организация

Təşkilat – məsuliyyət, səlahiyyət və qarşılıqlı münasibətlərin müəyyən edildiyi lazımi vasitələr və insanlar qrupu

Organizational structure

Организационная структура

Təşkilati struktur - işçilər arasnda məsuliyyətlərin, səlahiyyətlərin və qarşılıqlı münasibətlərin müəyyən edilməsi

Infrastructure

Инфраструктура

İnfrastruktur - təşkilatın fəaliyyət göstərməsi üçün lazım olan binalar, tikililər, avadanlıqlar və təminetmə xidmətləri (rabitə xidməti, nəqliyyat xidməti və s.) sistemi

Work environment

Производственная среда

Iş mühiti - işlərin həyata keçirildiyi şərtlər məcmusu.

Customer

Потребитель

Müştəri - məhsulu alan təşkilat və ya şəxs

Supplier

Поставщик

Tədarükçü - məhsulu təqdim edən (satan və istehsal edən) təşkilat və ya şəxs

İnterested party

Заинтересованная

сторона

Maraqlı tərəf – təşkilatın fəaliyyətində və ya uğurunda maraqlı olan şəxs və ya şəxslər qrupu

Сontract

Контракт

Müqavilə ( kontrakt) - öhdəlikləri müəyyən edən razılaşma

Project

Проект

Layihə - məqsədlərə nail olmaq üçün həyata keçirilən və konkret tələbləri özündə əks etdirən, müddəti, qiyməti və resursları məhdud olan, başlanğıc və son tarixləri müəyyən olunmuş, əlaqələndirilən və idarə olunan fəaliyyət növlərinin məcmusundan ibarət unikal proses

Design and development

Проектирование и разработка

Layihələndirmə və işləyib hazırlama – tələbləri məhsula, prosesə və ya sistemə dair müəyyən edilmiş xüsusiyyətlərə və ya spesifikasiyalara çevirən proseslərin məcmusu

Procedure

Процедура

Prosedur - fəaliyyətin və ya prosesin həyata keçirilməsi üçün müəyyən edilmiş qayda

Characteristic

Характеристика

Xüsusiyyət - fərqləndirici xassə

Quality characteristic

Характеристика качества

Keyfiyyət xüsusiyyəti - tələb kimi qəbul edilən məhsula, prosesə və ya sistemə xas olan xüsusiyyət.

Dependability

Надежность

Etibarlılıq - istismara hazırlığı və ona təsir edən amilləri (fasiləsiz işi, təmirə yararlığı və texiniki xidməti) əks etdirmək üçün istifadə olunan ümumiləşdirilmiş termindir

Traceability

Прослеживаемость

İzlənəbilirlik - baxılan obyektin yerləşmə yerini, tətbiqini və mövcud vəziyyətini izləmək qabiliyyəti

Conformity

Соответствие

Uyğunluq - tələblərin yerinə yetirilməsi (ödənilməsi)

Nonconformity

Несоответствие

Uyğunsuzluq – tələblərin yerinə yetirilməməsi (ödənilməməsi)

Defect

Дефект

Qüsur – əvvəlcədən təyin edilmiş və ya nəzərdə tutulmuş təyinat üçün müəyyənləşdirilmiş tələblərin yerinə yetirilməməsi

Preventive action

Предупреждающее действие

Önləyici fəaliyyət – potensial uyğunsuzluğun və ya mümkün ola bilən potensial xoşagəlməz halın səbəbini aradan qaldırmaq üçün həyata keçirilən fəaliyyət

Corrective action

Корректирующее

действие

Düzəldici fəaliyyət – aşkar edimiş uyğunsuzluğun və ya digər xoşagəlməz halın səbəbini aradan qaldırmaq üçün həyata keçirilən fəaliyyət

Correction

Коррекция

Düzəliş – aşkar edimiş uyğunsuzluğu

aradan qaldırmaq üçün həyata keçirilən fəaliyyət

Rework

Переделка

Yenidən düzəltmə – uyğun olmayan məhsulu tələblərə uyğun səviyyəyə çatdırmaq üçün həyata keçirilən fəaliiyət

Regrade

Пересмотр градации

Dərəcələməyə yenidən baxılma – uyğun olmayan məhsulun əvvəlkindən fərqli olaraq tələblərə uyğun olan məhsul etmək üçün onun dərəcəsinin dəyişdirilməsi

Repair

Ремонт

Təmir – uyğun olmayan məhsulun əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş təyinat üzrə istifadəyə yararlı etmək üçün həyata keçirilən fəaliyyət

Scrap

Утилизация несоответствующей продукции

Uyğun olmayan məhsulun utilizasiyası – uyğun olmayan məhsulun ilkin təyinatı üzrə nəzərdə tutulan istifadəsinin qarşının alınması məqsədi ilə yerinə yetirilən tədbir

Concession

Разрешение на отклонение

Kənara çıxmaya icazə – təyin edilmiş tələblərə cavab verməyən məhsulun istehsalına və ya istifadəsinə icazə

Deviation permit

Разрешение на отступление

Geri çəkilməyə icazə – məhsulun yaradılmasına qədər əvvəlcədən təyin edilmiş tələblərdən geri çəkilməyə icazə

Release

Выпуск

Buraxılış – prosesin növbəti mərhələsinə keçilməsinə icazə

Information

Информация

Məlumat – əhəmiyyətli olan verilənlər

Document

Документ

Sənəd – məlumat və onun daşıyıcısı

Specification

Спецификация

Spesifikasiya – tələbləri əks etdirən sənəd

Quality manual

Руководство по качеству

Keyfiyyət üzrə rəhbərlik – müəssisənin keyfiyyəti idarəetmə sistemini təyin edən sənəd

Quality plan

План качества

Keyfiyyət planı – konkret məhsul, proses və ya müqavilə üçün hansı prosedurların və uyğun resursların kim tərəfindən və harada istifadə olunacağını təyin edən sənəd

Record

Запись

Qeyd – əldə olunmuş nəticələri və ya yerinə yetirilmiş işlər haqqında dəlilləri əks etdirən sənəd

Objective evidence

Объективное свидетельство

Obyektiv dəlil – nəyinsə mövcudluğunu və həqiqiliyini sübut edən məlumatlar

Inspection

Контроль

Nəzarət – sınaq, ölçmə, kolibrləmə, həmçinin müşahidələr yolu ilə uyğunluğun qiymətləndirilməsi

Test

Испытание

Sınaq (test) – prosedura uyğun olaraq bir və ya bir neçə xüsusiyyətin müəyyən edilməsi

Verification

Верификация

Verifikasiya – təyin edilmiş tələblərin yerinə yetirildiyini obyektiv dəlil təqdim etməklə təsdiqlənməsi

Validation

Валидация

Validasiya – nəzərdə tutulmuş konkret istifadə və tətbiq şəraiti üçün təyin edilmiş tələblərin yerinə yetirildiyini obyektiv dəlil təqdim etməklə təsdiqlənməsi  

Qualification process

Процесс квалификации

Kvalifikasiya prosesi – təyin edilmiş tətləbləri yerinə yetirmə qabiliyyətini müəyyən etmək üçün həyata keçirilən proses

Review

Анализ

Analiz (Təhlil) – təyin edilmiş məqsədlərə nail olmaq üçün baxılan obyektin yararlığını, adekvatlığını, uyğunluğunu, həmçinin səmərəliliyini müəyyən etmək məqsədilə həyata keçirilən fəaliyyət

Audit

Аудит

Audit – razılaşdırılmış audit kriteriyalarının yerinə yetirilmə səviyyəsini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə, audit dəlillərini əldə edən və onları obyektiv qiymətləndirən sistemli, müstəqil və sənədləşdirilmiş proses

Audit criteria

Критерии аудита

Audit kriteriyaları - Audit zaman toplanan məlumatların müqayisə ediləcəyi siyasət, tətbiq edilən qayda və tələblərin məcmusudur.

Audit programme

Программа аудита

Audit proqramı - konkret müddətə planlaşdırılmış və konkret məqsədlərə nail olunmasına yönəldilmiş bir və ya bir neçə auditin məcmusudur

Audit evidence

Свидетельство аудита

Auditin dəlilləri – qeydlər, faktların şərhi və ya audit kriteriyaları ilə bağlı olan və yoxlanıla bilən digər məlumatlar, başqa sözlə, auditin gedişində toplanmış və yoxlanılmış məlumatlardır

Audit findings

Результаты аудита

Auditin nəticələri – toplanmış audit dəlillərinin audit kriteriyaları ilə müqayisəsi zamanı alınan nəticələr

Audit conclusion

Заключение по аудиту

Audir nəticələri üzrə yekun rəy – auditin mqəsədləri və auditin nəticələri baxıldıqdan sonra auditorlar qrupu tərəfindən təqdim olunan rəydir

Audit client

Заказчик аудита

Auditin sifarşçisi – auditi sifariş edən şəxs, struktur bölmə və ya təşkilat

Auditee

Аудитируемая организация

Audit olunan və ya audit obyekti – auditə məruz qalan şəxs, struktur bölmə və ya təşkilat

Auditor

Аудитор

Auditor – audit keçirməyə səriştəsi və səlahiyyəti olan şəxs

Audit team

Команда по аудиту

Audit qrupu – zərurət olduqda, texniki ekspertlərin də cəlb edildiyi və audit aparan bir və ya bir neçə auditorun birliyidir

Technical expert

Технический эксперт

Texniki ekspert – auditor qrupuna xüsusi bilik və ya təcrübəsi ilə kömək edən şəxsdir

Audit plan

План аудита

Audit planı - audit tədbirlərinin və fəaliyyət növlərinin təsviridir. Audit planı hər bir konkret audit üçün tərtib edilir

Audit scope

Область аудита

Audit sahəsi – auditin həcmini və əhatə dairəsini (sərhədlərini) göstərir

Social

Xəbərlər

İnformasiya təhlükəsizliyinin effektivliyinin artırılması üzrə yeni ISO/IEC standartı
Vətəndaşların, cəmiyyətin və dövlətin həyatında informasiyanın, informasiya resurslarının və texnologiyalarının...
ISO 14001 standartının yeni versiyası
Standartlara yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi prosesi çərçivəsində Beynəlxalq Standartlaşdırma...
Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi idarəetmə sistemləri üzrə ISO –nun yeni standartı
Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatından (ISO) verilən məlumata görə Əməyin...
Yeni ISO standartı enerji daşıyıcılarından effektiv istifadə edilməsinə imkan verəcək
Əksər müəssisələr üçün enerji daşıyıcılarının qiyməti uğurlu biznesin aparılmasda əhəmiyyətli...
ISO/IEC 17021 standartının yeni layihəsi
Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatının (ISO) Uyğunluğun Qiymətləndirilməsi üzrə Komitəsi (CASCO) və...

Arxiv

2019
Февраль
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

Tərəfdaşlar

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Tanınmış şəxsiyyətlər

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Beynəlxalq Təşkilatlar

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com