Resurslar

COVID-19 üzrə resurslar

COVID-19 pandemiyası ilə mübarizədə ölkədə həyata keçirilən təşəbbüslərə dəstək məqsədilə Assosiasiyamız tərəfindən bu səhifədə mövzu ilə əlaqəli olan bir sıra beynəlxalq standartların və digər resursların siyahısı verilmişdir. Bu resursların mütləq əksəriyyəti xarici dillərdədir. Bununla belə biz onlardan bir qismini azərbaycan dilinə tərcümə edib sizin üçün əlçatan etməyə çalışacağıq.

ISO 374-5:2016, Təhlükəli kimyəvi maddələr və mikroorqanizmlərdən qorunmaq üçün əlcəklər. 5-ci hissə. Terminlologiya və mikroorqanizmlərdən qoruyan əlcəklərə olan tələblər (En)

ISO 5356-1:2015, Аппараты ингаляционной анестезии и искусственной вентиляции легких. Соединения конические. Часть 1. Диффузоры и муфты

ISO 10651-3:1997, Аппараты искусственной вентиляции легких медицинские. Часть 3. Частные требования к аппаратам, предназначенным для оказания неотложной помощи и помощи при транспортировании

ISO 10651-4:2002, Аппараты искусственной вентиляции легких медицинские. Часть 4. Частные требования к аппаратам для форсированной искусственной вентиляции легких, управляемым оператором

ISO 10651-5:2006, Аппараты искусственной вентиляции легких медицинские. Частные требования к основным характеристикам безопасности и существенным рабочим характеристикам. Часть 5. Аварийные реанимационные аппараты для искусственной вентиляции легких на газу

ISO 10993-1:2018, Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента рисков

ISO 13485:2016, Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования к регулированию

ISO 13688:2013, Qoruyucu geyim. Ümumi tələblər

ISO/TS 16976-8:2013, Tənəffüs orqanlarını qoruyan fərdi mühafizə vasitələri. İnsan amili. 8-ci hissə. Erqonomik amillər

ISO 17510:2015, Tibbi avadanlıqlar. Yuxu zamanı apneo tutmalarına qarşı nəfəsalma terapiyası

ISO 18082:2014, Anesteziya və süni nəfəsalma üçün avadanlıqlar. Размеры невзаимозаменяемых резьбовых безнапорных соединителей для медицинских газов. [ISO 18082:2014/AMD 1:2017, DƏYİŞİKLİK 1 daxil olmaqla]

ISO 18562-1:2017, Оценка биосовместимости трубок для дыхательных смесей медицинских изделий. Часть 1. Оценка и проведение испытания в процессе менеджмента риска

ISO 18562-2:2017, Оценка биосовместимости трубок для дыхательных смесей медицинских изделий. Часть 2. Испытания для определения выбросов твердых частиц

ISO 18562-3:2017, Оценка биосовместимости трубок для дыхательных смесей медицинских изделий. Часть 3. Испытания для определения выбросов летучих органических соединений

ISO 18562-4:2017, Оценка биосовместимости трубок для дыхательных смесей медицинских изделий. Часть 4. Испытания для определения выщелачиваемых веществ в конденсате

ISO 19223:2019, Аппараты искусственной вентиляции легких и соответствующее оборудование. Словарь и семантика

ISO 20395:2019, Биотехнология. Требования к оценке эффективности количественных методов определения последовательностей-мишеней нуклеиновых кислот. qPCR и dPCR

ISO 22301:2019, Безопасность и устойчивость к негативным внешним воздействиям. Системы менеджмента непрерывности бизнеса. Требования

ISO 22316:2017, Безопасность и устойчивость к негативным внешним воздействиям. Устойчивость организации. Принципы и качественные признаки

ISO 22320:2018, Безопасность и устойчивость к негативным внешним воздействиям. Менеджмент чрезвычайных ситуаций. Руководящие указания по реагированию на инциденты

ISO 22395:2018, Безопасность и устойчивость к негативным внешним воздействиям. Устойчивость сообщества к негативным внешним воздействиям. Руководящие указания по поддержке социально уязвимых людей при чрезвычайных ситуациях

ISO 22609:2004, Одежда для защиты от инфекционных агентов. Медицинские маски. Метод испытания на сопротивление проникновению синтетической крови (установленный объем, горизонтально направленный)

ISO 31000:2018, Менеджмент риска. Принципы и руководство

ISO/PAS 45005:2020 Управление охраной труда и промышленной безопасностью. Общие руководящие принципы безопасной работы во время пандемии COVID-19

ISO 80601-2-12:2020, Изделия медицинские электрические. Часть 2-12. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к аппаратам искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии

ISO 80601-2-13:2011,Изделия медицинские электрические. Часть 2-13. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к анестезиологическим комплексам [Включая: ISO 80601-2-13:2011/Amd.1:2015, Изменение 1 и ISO 80601-2-13:2011/Amd.2:2018, Изменение 2]

ISO 80601-2-70:2020, Электрооборудование медицинское. Часть 2-70. Частные требования к основам безопасности и основным рабочим характеристикам к терапевтическому дыхательному оборудованию при внезапной остановке дыхания во сне

ISO 80601-2-74:2017, Изделия медицинские электрические. Часть 2-74. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к респираторному оборудованию для увлажнения

ISO 80601-2-79:2018, Изделия медицинские электрические. Часть 2-79. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к аппаратам для вспомогательной искусственной вентиляции легких при нарушении функции дыхания

ISO 80601-2-80:2018, Изделия медицинские электрические. Часть 2-80. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к аппаратам для вспомогательной искусственной вентиляции легких при вентиляционной недостаточности